Ochrona prywatności

1.    Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-117) ul. Zamkowa 9, NIP: 9462700771, REGON: 387167680, wpisane pod numerem 122/2020 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowego w Lublinie: adres email: iod@mnwl.pl, adres do korespondencji: Muzeum Narodowe w Lublinie, 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9 z dopiskiem Inspektor ochrony danych osobowych.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zakupów zamówionych produktów w Sklepie Internetowym Muzeum Narodowego w Lublinie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, Konsument ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5.    Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Konsumenta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Konsumenta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Konsumenta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 2016 poz. L119).
6.    Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Konsumenta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Towaru w sytuacji, gdy Konsument w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Konsument zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Konsumentowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Konsumentem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Konsumenta.
9.    Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
10.    Dane udostępnione przez Konsumenta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
11.    Dane udostępnione przez Konsumenta nie będą podlegały profilowaniu.
12.    Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13.    Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
1.    Przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO) -  np. w przypadku wystawienia faktury lub rachunku.
2.     Przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c. RODO), np. ze względów podatkowych. 
3.    Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f. RODO).
4.    Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b. RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f. RODO).
5.    Dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b. RODO).