Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1.    Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep Internetowy).

2.    W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres:

Muzeum Narodowe w Lublinie;

ul. Zamkowa 9;

20-117 Lublin,

faksem (pod nr fax. 81 532 17 43) lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@mnwl.pl, pod rygorem nieważności, wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru Zamówienia.

Następnie niezwłocznie dokonać zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym na adres:

Muzeum Narodowe w Lublinie

ul. Zamkowa 9

20-117 Lublin

3.    Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz znajdującego się pod adresem: www.sklep.mmwl.pl Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

4.    Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy jest przesyłany przez Sprzedającego Konsumentowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką.

5.    Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

6.    Zwrotu Towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.

7.    W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą a Odstępujący jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań.

8.    Zwrot Towaru następuje na koszt Odstępującego.

9.    Skuteczne odstąpienie od Umowy sprzedaży oznacza, że Sprzedający zwraca wartość zamówienia.

10.    Sprzedający dokona zwrotu płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.

11.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towary zapakowane przez producenta w np. folie ochronne, pudełka muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.