Regulamin Sklepu Internetowego
Muzeum Narodowego w Lublinie

Sklep Internetowy prowadzony jest pod adresem: sklep.mnwl.pl przez Muzeum Narodowe w Lublinie z siedzibą w Lublinie 20-117 przy ul. Zamkowej 9, NIP: 9462700771, REGON: 387167680, wpisane pod numerem 122/2020 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

zwanym dalej Sprzedającym.

Definicje:
1.    Cena Towaru – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
2.    Czas realizacji Zamówienia – czas, w którym Sprzedający dokonuje przyjęcia Zamówienia, zapakowania i wysyłki Towaru.
3.    Dostawca – Poczta Polska S.A. doręczająca zamówiony Towar.
4.    Dowód zakupu – oryginał faktury VAT doręczany wraz z Towarem.
5.    Elektroniczny formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego służący składaniu Zamówień.
6.    Zamawiający (zwany również Klientem) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sklep Internetowy Muzeum Narodowego w Lublinie.
7.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
8.    Koszt przesyłki Towaru –  określona przez Dostawcę wartość przesyłki Towaru do Klienta.
9.    Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu.
10.   Sklep Internetowy – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: sklep.mnwl.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić Towar.
11.   Oświadczenie – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
12.   Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „potwierdzenie przyjęcia zamówienia”, nadana na adres elektroniczny Klienta.
13.   Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
14.   Towar – publikacje książkowe oraz przedmioty przeznaczone do sprzedaży w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego.
15.   Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów art. 535 Kodeksu cywilnego i nast.
16.   Wartość Zamówienia – Cena Towaru powiększona o Koszt przesyłki Towaru.
17.   Zamówienie – złożone przez Klienta oświadczenie woli określające rodzaj i ilość Towarów, złożone drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy.

§ 1
Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie jest możliwe bez uprzedniej akceptacji Regulaminu.
3.    Treść Regulaminu i każda jego zmiana jest dostępna pod adresem: www.sklep.mnwl.pl

§ 2
Sposób zawierania umowy, anulowanie zamówienia, realizacja zamówienia

1.    Sprzedający informuje o następujących wymaganiach technicznych niezbędnych do zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
a)    połączenie z Internetem,
b)    używanie programu komputerowego pozwalającego na korzystanie ze Sklepu Internetowego.
2.    Wszelkie informacje dotyczące Towarów umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym reklamy, cenniki lub inne materiały informacyjne, są informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie.
3.    Składanie oświadczeń woli następuje drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.    Złożenie Zamówienia wymaga każdorazowego przekazania danych osobowych.
5.    Muzeum Narodowe w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych.
6.    Umowy sprzedaży zawiera się tylko w granicach informacji handlowej opublikowanej w Sklepie Internetowym.
7.    Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga uprzedniego wypełnienia formularza dostępnego na stronie pod adresem: www.sklep.mnwl.pl

8.    Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.
9.    Sprzedający informuje o dostępności i cenie Towaru w treści jego opisu lub przy jego zdjęciu.
10.   Ceny Towarów wskazane w Sklepie Internetowym:
a)     zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
b)     nie zawierają kosztów dostawy.
11.    Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi pod adresem www.sklep.mnwl.pl

12.    Koszty związane z Zamówieniem Sprzedający podaje w Koszyku, pod adresem www.sklep.mnwl.pl

13.    Umowa sprzedaży jest zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.
14.    Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest przesyłane wyłącznie na podany Sprzedającemu adres poczty elektronicznej w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
15.    Akceptacja zamówienia następuje drogą elektroniczną, z zakładki o adresie: www.sklep.mnwl.pl

16.    Klient ma prawo bez podania przyczyny, anulować dokonane Zamówienie po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Sprzedającego o tytule: „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”.
17.    Anulowanie Zamówienia nie jest możliwe po jego wysłaniu przez Sprzedającego do Klienta.
18.    Anulowanie Zamówienia następuje przez wysłanie oświadczenia na adres: www.sklep@mnwl.pl

19.    Zamówiony Towar doręczany jest wraz z fakturą VAT stanowiącą dowód zakupu.
20.    Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. Klient o takim przypadku informowany jest przez obsługę Sklepu Internetowego.

§ 3
Cena i sposób płatności

1.    Cena Towaru podawana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
2.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian cen Towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych Towarów oraz modyfikacji istniejących.
3.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku
i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
4.    Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do każdego Zamówienia doliczane są koszty jego przesyłki. Koszty przesyłki zależą od wielkości zamówienia i jego wagi oraz miejsca dostawy.
5.    W Sklepie Internetowym za złożone Zamówienie dokonuje się płatności poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie: 72 1130 1206 0028 9075 7420 0014.
6.    Koszt wysyłki zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z obsługą Sklepu Internetowego (sklep@mnwl.pl).

§ 4
Czas realizacji zamówienia

1.    Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych po wpłynięciu wartości zamówienia (łącznej ceny towaru powiększonej o koszty przesyłki towaru).
2.    Realizacja Zamówienia polega na:
a)    przyjęciu Zamówienia do realizacji;
b)    skompletowaniu Zamówienia;
c)    pakowaniu zamówionego Towaru;
d)    wysyłce zamówionego Towaru.
3.    W razie braku możliwości realizacji Zamówienia w terminach określonych powyżej, Sklep Internetowy skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
4.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia realizacji Zamówień.
5.    W każdorazowym przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 4 ust 4 Regulaminu, Sprzedawca umieszcza na stronie: www.sklep.mnwl.pl informację o okresie zawieszenia realizacji Zamówień.

§ 5
Sposób dostawy

1.    Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
w terminie i zgodnie z kosztem według cennika zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.
2.    Zapakowany Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w Elektronicznym formularzu zamówienia. Klient ma możliwość wskazania innego adresu do dostawy poprzez wypełnienie pola „Dane do wysyłki” (jeżeli inny niż powyżej).
3.    Koszt dostawy towaru uzależniony jest od:
a)    wagi towaru brutto;
b)    miejsca dostawy – w wypadku dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Reklamacja

1.    W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu rzecz wolną od wad.
2.    Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone w formie pisemnej na adres:
Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin
lub adres elektroniczny: sklep@mnwl.pl.
3.    Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Towar oraz dowód jego zakupu.
4.    Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
5.    Reklamacja powinna zawierać opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, wadę fizyczną oraz określać oczekiwany sposób jej usunięcia.
6.    Koszty związane z przesyłką reklamowanego Towaru pokrywane są przez Sprzedającego. Ich zwrot dokonywany jest w terminie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
7.    W wypadku uznania reklamacji jako zasadnej Towar wymieniany jest na inny wolny od wad. W razie braku możliwości wymiany z powodu wyczerpania nakładu, Sprzedający zwraca Klientowi Wartość zamówienia reklamowanego Towaru.
8.    Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku stwierdzenia jej przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
9.    Reklamacja wad fizycznych może być dokonana na podstawie rękojmi albo gwarancji.
10.   Klient traci uprawnienia do reklamacji Towaru na podstawie rękojmi, jeżeli przed upływem roku od wykrycia wady Towaru nie zawiadomi o tym Sprzedającego.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1.    Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep Internetowy).
2.    W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres:
Muzeum Narodowe w Lublinie;
ul. Zamkowa 9;
20-117 Lublin,
faksem (pod nr fax. 81 532 17 43) lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@mnwl.pl, pod rygorem nieważności, wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru Zamówienia.
Następnie niezwłocznie dokonać zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym na adres:
Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin
3.    Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz znajdującego się pod adresem: www.sklep.mmwl.pl Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
4.    Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, jest przesyłany przez Sprzedającego Konsumentowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz
z przesyłką.
5.    Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający prześle Konsumentowi  potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
6.    Zwrotu Towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
7.    W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą a Odstępujący jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań.
8.    Zwrot Towaru następuje na koszt Odstępującego.
9.    Skuteczne odstąpienie od Umowy sprzedaży oznacza, że Sprzedający zwraca wartość zamówienia.

10.   Sprzedający dokona zwrotu płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.
11.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy. Towary zapakowane przez producenta w np. folie ochronne, pudełka muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-117) ul. Zamkowa 9, NIP: 9462700771, REGON: 387167680, wpisane pod numerem 122/2020 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowego w Lublinie: adres email: iod@mnwl.pl, adres do korespondencji: Muzeum Narodowe w Lublinie, 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9 z dopiskiem Inspektor ochrony danych osobowych.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zakupów zamówionych produktów w Sklepie Internetowym Muzeum Narodowego w Lublinie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO Konsument ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5.    Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Konsumenta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Konsumenta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Konsumenta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 2016 poz. L119).
6.    Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Konsumenta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Towaru w sytuacji, gdy Konsument w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Konsument zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Konsumentowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Konsumentem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Konsumenta.
9.    Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
10.   Dane udostępnione przez Konsumenta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
11.   Dane udostępnione przez Konsumenta nie będą podlegały profilowaniu.
12.   Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13.   Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
1.    Przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO) -  np. w przypadku wystawienia faktury lub rachunku.
2.    Przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c. RODO), np. ze względów podatkowych. 
3.    Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f. RODO).
4.    Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b. RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f. RODO).
5.    Dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b. RODO).

§ 9
Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    Sprzedający informuje, iż Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)    Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
b)    Konsument może zwrócić się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy.
c)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

3.    Regulamin obowiązuje od 01.12.2020 r.
4.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedającego, nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od umieszczenia informacji o zmianie na stronie internetowej.
5.    Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Muzeum Narodowego w Lublinie.
6.    Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów, w szczególności reprodukcji, gadżetów z wizerunkami obrazów lub ich części, jest bezwzględnie zabronione.